Dernekler, Kuruluşlar

Türkiye Anıtlar Derneği

Türkiye Anıtlar Derneği

Türkiye Anıtlar Derneği’nin genel merkezi Ankara’dadır. Dernek web sitesinde yaptığı açıklamalarda çalışma alanlarını;  

“Yurt içinde ve yurt dışında değişik sebeplerle harap olmuş, tarihi ve mimari özelliği olan eski ve tarihi anıtlar gibi cami, okul, kışla, hamam, çeşme, şadırvan, su yolu, meşruta, yurt, hastane, kütüphane, dispanser, külliye, köprü, kale ve benzeri eserler çalışma alanına girmektedir.

Dernekçe yapılacak bakım, onarım, düzenleme ile yeniden yapılacak eser ve anıtlar plan, proje ve programları, Genel Merkez Yönetim Kurulunun kararı ile kesinleştikten sonra uygulamaya konur.

Derneğin; bakımını, onarımını, çevre düzenlemelerini, yapacağı tarihi eski eserler ile talep ve ihtiyaç halinde yeniden yapılacak çeşitli eserlerin çalışma programları, plan, proje ve keşifleri uzman elemanlara hazırlatılır. Bu çalışmalarda konularla ilgili olan Kamu Kurum ve Kuruluşları ile işbirliği yapılarak istişarede bulunulur.

Dernek, eski eser ve anıtlardaki tarihi ve mimari orijinalliği koruyabilmek için gerektiğinde çini, vitray, ağaç işleri ve benzeri imalat tesisleri kurabilir.

Her türlü iş, işin türüne göre emanet veya ilan ile ihale, teklif mektubu ve pazarlık usulü sureti ile yapılabilir ve yaptırılacak işler bir sözleşmeye bağlanır.

Bu konularda şubelerin yapacağı işler Genel Merkezin onayı alındıktan sonra bir sözleşmeye bağlanarak yapılır.” şeklinde ifade etmektedir.

TÜRKİYE ANITLAR DERNEĞİ AMACI, KONUSU ve ÇALIŞMA YOLLARI

                Öte yandan Türkiye Anıtlar Derneği tüzüğünün 1. maddesinin b bendinde derneğin amacı; c bendinde derneğin konusu, yine aynı maddenin d bendinde ise derneğin çalışma yolları ve yaptırma şekilleri ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Öncelikli olarak tüzükte derneğin amacı aşağıdaki şekilde anlatılmıştır:

a-) Hangi devirden kalmış olursa olsun, 2863 Sayılı Kanunun 7. maddesi kapsamına girmeyen anıtlar ve gayrimenkul eserlerle, aynı Kanunun 10 – 11 – 12 ve 14. maddelerindeki kayıt ve şartlar çerçevesinde, yine hangi devirden kalmış olursa olsun tescil edilmiş veya tescile layık görülmüş gayrimenkul eserlerin ve tapu sicilinde Dernek adına kayıt ve tescilli veya Derneğin kontrol, denetim ve yönetiminde bulunan taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bakımı, onarımı, korunması, kollanması ve çevresini güzelleştirmek.

b-) Bu eserlerin tanıtımı için yayımlar yapmak, seminerler ve konferanslar tertiplemek, sergiler düzenlemek suretiyle, halkımıza tanıtmak ve sevdirmek, yazılı hale getirip halkımıza sunmak ve gelecek kuşaklara aktarmak.

c-) Bu konu ile ilgilenen tüm özel ve tüzel kurum  ve kuruluşlara yardımcı olmak ve işbirliği içinde çalışmak.

d-) Bakımsız kalmış unutulmuş eserlerin gün ışığına çıkarılması için araştırmalar, incelemeler ve geziler yaparak kronolojik bir eser dâhilinde tespite çalışmak.

e-) Her derecede okul, akademi, fakülte, enstitü, üniversite, kreş, yurt, dispanser ve hastane açmak; açılmış olanlarla işbirliği yapmak ve işletmek.

f-) Sosyal himayeye muhtaç öğrencilere nakdi ve ayni yardımda bulunmak.

g-) Bu amaçlara ulaşabilmek için, 2908 Sayılı Yasanın 11 ve 12. Maddelerindeki şartlar dahilinde yurt içinde ve yurt dışında, gerektiğinde bu hususta tüzel ve özel kişilerle işbirliği yapmak, üyeler arasında yakınlaşmayı sağlamak.

Türkiye Anıtlar Derneği tüzüğünde geçen dernek konusu:

a-) Yurt içinde ve yurt dışında harap olmuş yeni ve eski eserlerin, anıtların onarımı, bakımı ve çevrelerini güzelleştirmek.

b-) Bu eserler: cami, okul, hamam, çeşme, şadırvan, su yolu, meşruta, yurt, hastane, kütüphane, dispanser, külliye, köprü, kale ve benzeri eserler, gerekirse bazılarını yeniden yaptırmak.

şeklinde ifade edilmiştir.

Türkiye Anıtlar Derneği tüzüğünde geçen dernek çalışma yolları ve yaptırma şekilleri:

a-) Dernekçe yapılacak bakım, onarım, düzenleme, yeniden yapılacak eser ve anıtların plan, proje ve programları, Genel Merkez Yönetim Kurulunun kararı ile kesinleştikten sonra uygulamaya konur.

b-) Derneğin bakım, koruma, onarım, çevre düzenlemelerini yapacağı eski eserler ile talep ve ihtiyaç halinde yeniden yapılacak eserlerin iş ve çalışma programları yapılır.

c-) Bu işlerin plan ve projeleri, keşifleri, uzman elemanlarca hazırlanır.

d-) Onun için de gerektiğinde, onarımlarda değeri ve sanat esprilerinde aslına sadık kalmak amacıyla, Anıtlar Yüksek Kurulu, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Bayındırlık Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığının ilgili birimleri ile istişarî mahiyette işbirliği ve kontrolü sağlamak suretiyle yapılır.

e-) Eser ve anıtlardaki tarihi, orijinalliği koruyabilmek için gerektiğinde çini, vitray, ağaç işleri ve benzeri imalat tesisleri kurabilir.

f-) Yapılacak işler aciliyet esasına göre planlanır.

g-) Maliyeti yüksek olan yeni ve eski eserlerin onarım ve yapım projeleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yardımlaşarak yapılabilir.

h-) Bitirilen işlerin sonunda uzmanlarca bir kesin hesap çıkarılması zorunludur.

ı-) Her türlü iş, pür emanet, ilan ile ihale, teklif mektubu, iş türüne göre açık pazarlık usulü suretiyle yapılabilir ve ihalesi yapılan ve yaptırılacak işler bir sözleşmeye bağlanır. Şubelerin yapacağı sözleşmelerin birer sureti ilgili merci ve Genel Merkeze de onay için gönderilir.

şeklinde ifade edilmiştir.

ÜYELİK İŞLEMLERİ

Çalıştığı alan, yaptığı işler ya da hedefleri dernekle örtüşen kişiler olarak Türkiye Anıtlar Derneği’ne üye olmak isterseniz; öncelikle derneğin tüzüğünde yer alan koşulların gerekliliklerini yerine getiriyor olmalısınız. Türkiye Anıtlar Derneğiasil üyelik şartlarını tüzüğünün 5. ve 6. maddesinde şu şekilde sıralamaktadır:

MADDE 5 – 18 Yaşını bitirmiş, medeni haklara sahip her Türk ve Dernekler Kanunundaki şartları haiz olan yabancılar da Derneğe üye olabilir.

Üyelik Vasıflarının Kazanılması :

MADDE 6 – Üye olmak isteği, verilecek yıllık aidat keseneğini yazı ile bildirenlerden, Derneğe alınmasında sakınca olmadığı yapılacak inceleme sonunda anlaşılanlar Yönetim Kurulu kararı ile üyeliğe kaydedilir. Ve 30 gün içerisinde karar kendilerine bildirilir.

YAZIYI PAYLAŞ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir