Dernekler, Kuruluşlar

Türk Psikiyatri Derneği

Türk Psikiyatri Derneği

Türk Psikiyatri Derneği’nin kısa adı TPD’dir. Derneğin merkezi Ankara’dadır. Türk Psikiyatri Derneği, uzun soluklu psikiyatri çalışmalarının ardından 5 yıl süren hazırlık çalışmalarının sonucunda 17 Haziran 1995 yılında 166 kurucu üye ile  kurulmuştur. 21 Mart 1998 günü Psikiyatri Derneği’nin 2. Olağan Genel Kurul’unda Psikiyatri Derneği’nin isminin başına Türkiye kelimesinin kullanılması kararı alınmış ve Bakanlar Kurulu’nun 15 Nisan 1999 tarih ve 99/12774 sayılı kararı ile 2908 sayılı Dernekler Kanunu’nun 65. maddesi gereğince derneğin adı “Türkiye Psikiyatri Derneği” olarak değişmiştir. 

TÜRK PSİKİYATRİ DERNEĞİ AMACI

                Öte yandan Türk Psikiyatri Derneği tüzüğünün 2. maddesinde derneğin amacı açıklanmaktadır:

a) Türkiye genelinde Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri) Uzmanı hekimlerin mesleki gelişme hedeflerini belirlemek, bu hedefleri gerçekleştirmek için psikiyatri uzmanlarının birliğini sağlamak.

b) Gerektiğinde başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere devlet kuruluşları veya Türk Tabipleri Birliği benzeri meslek kuruluşlarının oluşturacağı ruh sağlığı alanı ile ilgili kurullarda ve alınacak kararlarda meslek alanını temsilen görev almak ve/veya üyelerinin görevlendirilmesini sağlamak.

c) Ruh hekimleri arasındaki ve/veya ruh hekimi-hasta arasındaki ilişkileri ve hasta ve hekim hakları ile ilgili etik kurallarını belirlemek, kuralların uygulanmasını izlemek, kurallara uyulmadığı durumlarda gereği için Türk Tabipleri Birliği nezdinde girişimlerde bulunmak. Gerektiğinde psikiyatri alanında hasta haklarını belirleyici ve koruyucu çalışmalar yapmak.

d) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitiminin standartlarını saptamak; uzmanlık eğitiminin bu standartlara uygun olarak yürütülebilmesi için gerekli izleme, gözlem, gözetim çalışmalarını gerçekleştirmek; öneri ve uyarılarda bulunmak.

e) Tıp öğrencilerine, psikiyatri asistanlarına ve başka tıp dallarından gönderilen asistanlara verilen psikiyatri eğitim standartlarını belirlemek, uygulanmasını izlemek ve gerektiğinde değerlendirmelerini ilgili kurumlara iletmek.

f) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastaneleri’nde, Üniversite Hastaneleri, Devlet Hastaneleri ve Özel Mülkiyete Ait Hastanelerde ve / veya serbest çalışan ruh hekimlerinin uzman olduktan sonraki sürekli eğitimlerinin koşullarını, standartlarını ve kurallarını belirlemek, eğitim programları düzenlemek, uygulanmasını izlemek.

 g) Ülke genelinde ruh sağlığının korunması, ruh hastalarının sağaltım ve bakımının sağlanması, ruh sağlığı çalışmalarının yaygınlaştırılması, yönlendirilmesi, standartlarının belirlenmesi ve izlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak. Bu konudaki değerlendirmelerini ilgili kurumlara iletmek ve kamuoyu oluşturmak.

 h) Toplumu ruh sağlığı ve ruh hekimliği konularında aydınlatıcı, eğitici, uyarıcı faaliyetlerde bulunmak.

i) Psikiyatri alanında bilimsel çalışmaları yüreklendirmek, maddi yönden desteklemek, araştırmaların yayımlanmasını ve yayılmasını sağlamak.

j) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı hekimlerin çalışma koşulları, sağlık, sosyal ve ekonomik haklarıyla ilgili çalışmalar yapmak. Bu konularda ilgili kurumlara öneri ve uyarılarda bulunmak, kamuoyu oluşturmak için çaba göstermek.

k) İlgili yasa ve yönetmeliklere aykırı olmamak koşuluyla Merkez Eşgüdüm Kurulu önerisi ve Merkez Yönetim Kurulu kararıyla yurt içinde ve yurt dışında sağlık alanında çalışan birlik, dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amaç doğrultusunda işbirliği yapmak veya platform oluşturmak.

TÜRK PSİKİYATRİ DERNEĞİ ÇALIŞMALARI

Türk Psikiyatri Derneği tüzüğünün 3.maddesinde çalışma konuları ayrıntılı olarak açıklanmaktadır:

a) Sağlık Bakanlığı ve/veya Türk Tabipleri Birliği nezdinde derneği temsil edecek üyeleri görevlendirmek.

b) Psikiyatri alanındaki etik kuralların, eğitim hastaneleri ve tıp fakültelerindeki psikiyatri öğretim programının, uzmanlık eğitimi ve uzmanlık sonrası eğitimin standartlarının belirlenmesi ve izlenmesi, bilimsel çalışmaların desteklenmesi ve yayımlanması vb. konularında derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için komisyonlar kurmak.

c) Basın-yayın organları yoluyla derneğin amaçları ve/veya çalışmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirmek, derneğin görüşlerini kamuoyuna açıklamak.

d) Bilimsel toplantılar, paneller, konferanslar, sempozyumlar, kurslar ve kongreler düzenlemek. Eğitim çalışmaları yapmak.

e) Derneğin görüşlerini yaymak, çalışmalarını duyurmak amacıyla dergi, bülten, broşür, kitap, CD, film, internet sayfası ve benzeri yayın çalışmalarında bulunmak.

f) Derneğin amaçları ile ilişkili vakıflar kurmak, kurulacak vakıflara kurucu üye olmak, bağışta bulunmak

g) Üyelerinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve aralarındaki iletişim ve dayanışmayı arttırmak üzere lokal ve dinlenme tesisleri açmak ve işletmek.

h) Derneğe gelir sağlamak ya da üyeler arasındaki sosyal ilişkileri ve iletişimi gerçekleştirmek amacıyla balo, yemek, konser vb. düzenlemek.

i) Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli her türlü sosyal, kültürel, bilimsel etkinliklerde bulunmak.

ÜYELİK İŞLEMLERİ

Çalıştığı alan, yaptığı işler ya da hedefleri dernekle örtüşen kişiler olarak Türk Psikiyatri Derneği’ne üye olmak isterseniz; öncelikle derneğin tüzüğünde yer alan koşulların gerekliliklerini yerine getiriyor olmalısınız. Türk Psikiyatri Derneği asil üyelik şartlarını tüzüğünün 5. maddenin 1.fıkrasında ve 6.maddesinde şu şekilde sıralamaktadır:

I – Asıl üyelik: Derneğe yalnızca;

a) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri) ya da Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Psikiyatrisi) Uzmanı olanlar,

b) Ruh ve Sinir Hastalıkları (Nöropsikiyatri) Uzmanı olup, Ruh Sağlığı (Psikiyatri) alanında çalışanlar, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ya da Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları tıp dallarında uzmanlık eğitimi görmekte olanlar (Asistanlar), asıl üye olabilirler.

Asıl Üyelik Koşulları

Madde 6- Üyeliğe başvurma ve kabul edilme:

I-Asıl Üyelik

a) Üyelik koşullarına uygun kişiler, kişisel ve mesleki kimlik bilgilerini derneğin matbu üyelik formuna işledikten ve kendilerinin derneğe üye alınmasını öneren iki üyeye imzalattıktan sonra, üyelik koşullarına uygun olduklarını bildirir belgeleriyle ve gerektiğince fotoğraf ekleyip üyelik giriş ödentilerini ödeyerek, bulundukları yerdeki Şube Yönetim Kurulu’na başvururlar.

b) Şube başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, şube yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.

c) Merkezde bütün üyeler için kayıtlı oldukları şubelere göre bir üye kütüğü tutulur. Yeni üyeler Şube Yönetim Kurulu’nca, 4 ayda bir dernek merkezine bildirilir.

d) Türkiye içinde oturduğu yeri değiştiren üyenin üyeliği düşmeden, başvurusu üzerine veya resen yeni oturduğu il ya da bölgedeki şubeye devredilir.

e) Türkiye dışında oturup da üyelik koşullarını yerine getiren kişiler üyelik başvurusunu Merkez Yönetim Kurulu’na yaparlar. Merkez Yönetim Kurulu başvuruyu uygun gördüğü şubeye aktarır. Üyelik başvurusu bu şube tarafından değerlendirilerek karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.

Onursal Üyelik

Türk Psikiyatri Derneği’ne onursal üye olarak katılmak isterseniz; dernek tüzüğünün 4.maddesinin onursal üyelikle ilgili kısmını dikkatli okumalısınız:

Madde 5/II- Onursal Üyelik:

a) Uluslararası çalışmalar yapmış Türk veya yabancı bilim çalışanlarına ya da yurtiçinde ve/veya yurt dışında derneğe yakın ilgi göstererek, maddi veya manevi önemli destek sağlayanlara onursal üyelik verilebilir.

b) Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur.

Onursal Üyelik Koşulları

Madde 6- Üyeliğe başvurma ve kabul edilme:

II- Onursal Üyelik

Onursal Üyelik, Merkez Genel Kurulu üyelerinin 1/5’inin ya da Merkez Yönetim Kurulu’nun önerisi ile Merkez Genel Kurulu kararıyla kesinleşir.

YAZIYI PAYLAŞ

One thought on “Türk Psikiyatri Derneği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir