Dernekler, Kuruluşlar

Türk Radyoloji Derneği

Türk Radyoloji Derneği

Türk Radyoloji Derneği’nin kısa adı TRD’dir. Derneğin merkezi Ankara’dadır. Dernek web sitesinde yaptığı kısa tanımla, amacını;  “tanısal radyoloji alanında halen kullanılmakta olan konvansiyonel x-ışını teknikleri, sayısal çıkarma anjiyografisi (DSA), ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme gibi çağdaş ve gelecekte bulunacak değişik görüntüleme yöntemleri ile radyolojide yeni bir alan olan girişimsel radyoloji teknikleri konularında çalışmalar yapmak” şeklinde açıklamaktadır.  Türk Radyoloji Derneği amacıyla ilgili yaptıkları açıklamalarının yanı sıra; amaçları doğrultusundaki işlerde çalışacağını, kuruluş ve kişilerin hak ve sınırlarının saptanmasında yardımcı olacağını, belirttiği çağdaş konularda eğitimi destekleyeceğini ve böylece bu konularda eğitim görmüş kişilerin sayısının arttırmayı hedeflediğini ifade etmektedir.

TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ AMACI, FAALİYET ALANLARI ve ÇALIŞMA KONULARI

                Öte yandan Türk Radyoloji Derneği tüzüğünün 2. maddesinde derneğin amacını, faaliyet alanlarını ve çalışma konularını ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Öncelikli olarak dernek tüzüğünde amacını, radyoloji biliminin gelişmesini sağlamak, üyelerinin hak ve çıkarlarını korumak, üyeleri arasında mesleki, bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirmek olduğu şeklinde açıklamaktadır. Dolayısıyla dernek amacına uygun yapabileceği işler tüzüğünde aşağıdaki şekilde sıralamıştır.

a.) Radyoloji alanında (röntgen, anjiyografi, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, kemik dansitometre, girişimsel radyoloji, radyonüklid görüntüleme yöntemleri, moleküler, füzyon ve hibrid görüntüleme, MR-PET ve PET-BT ve yeni gelişecek radyolojik yöntemler) yurtiçi ve yurtdışında sağlanan gelişmeleri yakından izlemek ve yaymak; bu amaçla bilimsel kongre, kurs, seminer, panel, sempozyum ve konferans gibi toplantı ve çalışmalar düzenlemek, yayınlar yapmak,

 b.) Radyolojinin tüm alanlarında mezuniyet öncesi eğitimi, uzmanlık eğitimi ve mezuniyet sonrası sürekli tıp eğitimini desteklemek, eğitimde sürekli gelişim ve iyileştirme için çalışmalar yapmak, eğitim bursu vermek,

c.) Radyoloji alanında uygulanan eğitimin düzeyi ile radyoloji sağlık hizmetlerinin düzeyinin yükseltilmesi ve standardize edilmesi için çaba göstermek; bu amaçla etkinlikler yapmak, standardize edilmiş sertifika programları ve sınavlar düzenlemek, gerekli araç gereçle donatılmış eğitim tesisleri açmak ve iktisadi işletmesi vasıtasıyla bu tesisleri işletmek,

d.) Radyoloji alanında hizmet verenleri, araştırmacıları, bu alandaki projeleri desteklemek, çalışmaları yönlendirmek ve başarılı hizmetleri ödüllendirmek,

e.) Gerekli hukuk ve muhasebe donanımını kurarak, mesleğin ve meslektaşların hukuki ve mali konularda özlük haklarıyla ilgili sorunlarını çözmeye çalışıp haklarını korumak,

f.) Derneği ve Dernek üyelerinin tümünü ilgilendiren konularda doğabilecek idari ve kazai ihtilaflarda taraf olmak, dava açmak, davaya müdahil sıfatıyla katılmak,

g.) Konu ve amaçlarına ulaşabilmek için bilimsel kurullar oluşturmak, ülkenin değişik şehirlerinde şubeler ve temsilcilikler açmak,

h.) Benzer amaçlı diğer dernek, kurul, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, üye olmak ve federasyon oluşturmak,

i.) Yurt dışında radyoloji alanında veya Derneğin amaçlarına uygun diğer alanlarda çalışan kuruluşlarla ilişkiler kurarak tüzüğe uygun amaçları gerçekleştirmek, karşılıklı bilgi ve deneyim aktarımı için çaba göstererek uluslararası faaliyette ve işbirliğinde bulunmak, gereğinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, yurtdışında temsilcilik veya şube açmak, dernek veya üst kuruluş kurmak veya yurtdışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılmak,

j.) Üyeleri arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla kültürel ve sosyal etkinliklerde bulunmak (geziler düzenlemek, sandıklar ve kamplar kurmak, kooperatif veya diğer kuruluşlarla üyeleri için sözleşmeler yapmak, lokal açmak vs),

k.) Radyoloji ile ilgili konu ve amaçlarına ulaşabilmek için gayrimenkul almak, gereğinde gayrimenkul kiralamak ve satmak, devir ve hibe etmek, hibe ve bağış kabul etmek, sağlık kuruluşları açmak, işletmeler, şirketler, sandık ve vakıflar kurmak,

l.) Yan dal dernekleri ile eşgüdümü sağlamak, ulusal radyoloji politikasında birlikteliği oluşturmak,

m.) Radyoloji alanında topluma sunulan sağlık hizmetlerini iyileştirmek için çalışmalar yapmak; sağlık politikaları konusunda fikir geliştirmek, ilgili kurumlara bunları bildirmek ve bu kurumlara bilgi ve uzmanlık desteği sağlamak,

n.) Amacın gerçekleşmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak.

ÜYELİK İŞLEMLERİ

Çalıştığı alan, yaptığı işler ya da hedefleri dernekle örtüşen kişiler olarak  Türk Radyoloji Derneği’ne üye olmak isterseniz; öncelikle derneğin tüzüğünde yer alan koşulların gerekliliklerini yerine getiriyor olmalısınız. Türk Radyoloji Derneği asil üyelik şartlarını tüzüğünün 3. maddesinde şu şekilde sıralamaktadır:

Madde 3.) Türk Radyoloji Derneği’ne üyelik, şubelere üye olmak suretiyle gerçekleşir.

a.Asil üyelik Derneğin asil üyeleri, radyoloji uzmanları ile radyoloji alanında uzmanlık eğitimini sürdürmekte olan hekimlerden oluşur. Türk vatandaşlarının, ikametlerinin yurtiçinde veya yurtdışında olmasına bakılmaksızın üye olma hakları vardır. Üyelik için gerekli koşulları taşıyan ve Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olan ve uzmanlık diplomasının denkliği kabul edilmiş yabancı uyruklu radyoloji uzmanı olan gerçek kişiler de, Türk Radyoloji Derneği’ne asil üye olabilirler. Asil üyeler, şubelerin ve merkezin yönetim, denetim, etik kurullarına ve idari veya bilimsel kurullarına seçilebilirler ve bu kurullar için yapılan seçimlerde oy hakkına sahiptirler; üyelikleri için, giriş ödentisi ve yıllık ödenti (aidat) öderler.

Türk Radyoloji Derneği’ne onursal üye olarak katılmak isterseniz; dernek tüzüğünün 3.maddesini dikkatli okumalısınız:

b.) Onursal üyelik Aşağıda sayılan özelliklere sahip kişiler onursal üye olabilirler:

1.) Radyoloji uzmanı olan veya radyoloji alanında uzmanlık eğitimini sürdüren, ancak Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olmayan yabancı uyruklu kişiler,

2.) Radyoloji alanı ile ilişkili diğer disiplinlere mensup kişiler,

3.) Radyoloji alanı ile ilgili kar amacı gütmeyen tüzel kişiler.

4.) Derneğin amaçları doğrultusunda büyük hizmetler vermiş, derneğe önemli ayni, nakdi veya hizmet bağışında bulunmuş veya çalışmalarıyla radyoloji alanında yüksek başarılar sağlamış kişiler onursal üye olabilirler. Bu kişiler, Merkez Yönetim Kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilirler. Onursal üyeler genel merkeze üye olurlar. Onursal üyeler, genel kurula katılma ve söz hakkına sahiptirler; ancak oy kullanamaz, dernek kurullarına seçilemezler; yönetim kurulu kararıyla çalışmalarından yararlanmak üzere komisyon ve komitelere seçilebilirler. Onursal üyeler, Derneğin her türlü bilimsel faaliyetine katılabilir ve asil üyelerle eşit olarak yararlanabilirler, ödenti ödemezler ama bağış yapabilirler.

TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ ÜYELİK AİDATI

Üyelerden giriş ödentisi olarak 75.00- TL, yıllık aidat olarak da 75.00- TL alınır. Giriş ve üyelik aidatı 3 (üç) yılda bir genel kurul tarafından yeniden belirlenir.

YAZIYI PAYLAŞ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir