Dernekler, Kuruluşlar

Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği

ANKARA FOTOĞRAF SANATÇILARI DERNEĞİ

Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği’nin kısa adı AFSAD’dır. Derneğin merkezi Ankara’dadır. Dernek web sitesinde yaptığı kısa tanımla, amacını;  “fotoğraf sanatının yaygınlaştırılması, fotoğraf sanatçıları arasında dayanışma ve işbirliğinin geliştirilmesi, fotoğrafta; teknolojik gelişmelerin takibi, fotoğrafa etkisi, felsefe, etik, estetik gibi kuramsal tartışmaların yapılacağı bir ortam yaratmak” şeklinde açıklamaktadır.  Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği 1977 yılında kurulmuş sivil toplum kuruluşudur. 1991 yılında ”Kamu Yararına Çalışan Dernek” statüsü kazanan AFSAD, Türkiye’de fotoğraf alanında bu statüye sahip tek fotoğraf derneğidir.

ANKARA FOTOĞRAF SANATÇILARI DERNEĞİ AMACI, FAALİYET ALANLARI ve ÇALIŞMA KONULARI

Öte yandan Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği tüzüğünün 2. maddesinde derneğin amacını, olarak açıklamaktadır. Öncelikli olarak dernek tüzüğünde amacını, fotoğraf sanatının toplumsal işlevini gerçekleştirmek, fotoğraf sanatı aracılığıyla kitlelerle bağ kurmak, fotoğraf sanatçılarının tanışma ve dayanışmalarını sağlamak, bir araya toplamak ve onlara yapıt verecek olanaklar hazırlamak, yapıtlarını değerlendirmek, yapıtların sağlam temellere oturtulması için bilimsel araştırmalar yapmak, sanat kurumlarıyla ortak çalışmalar yapmak, dayanışmaya gitmek şeklinde ifade etmektedir.

Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği tüzüğünün 3.maddesinde faaliyet alanlarını ve çalışma konularını ayrıntılı olarak açıklamaktadır:

1-) Fotoğrafla veya diğer kültür ve sanat konularıyla ilgili toplantı, konferans, seminer, atölye, sergi, fotoğraf film gösterileri, uygulama amaçlı gezi faaliyetleri yapar, sempozyum, kongre, panel gibi etkinlikler ve ayrıca yarışmalar düzenler.

2-) Fotoğrafla ilgili veya diğer kültür sanat konularında araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunur. Gelir getirici iktisadi işletmeler açar, işletir, bunların kuruluşu için gerekli katkılarda bulunur.

3-) Fotoğraf ve sinema ile ilgili seminerler düzenler, fotoğraf okulu kurar, atölyeler, sergiler, yarışmalar ve benzeri düzenler. Fotoğraf çekimi, proje, karanlık ve aydınlık oda çalışmaları yapar, sayısal fotoğrafçılık konusundaki çalışmalar için olanaklar sağlar.

4-) Fotoğraf sanatçılarına çalışma ortamı sağlar, yapıtlarını değerlendirir.

5-) Üyelerin sosyal etkinliklerde bulunabilmeleri için gerekli çalışmaları yapar ve üyeleri için  geziler, yemekler, toplantılar, anma ve kutlama günleri gibi etkinlikler düzenler, lokal açar, kütüphane kurar.

6-) Sanatsal, kültürel ve bilimsel çalışmaları, bu alanlarla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, gerçek veya tüzel kişilerin, diğer kurum, kuruluş ve toplulukların (üniversiteler, vakıflar, dernekler, sivil toplum kuruluşları, özel şirketler, ticari kurumlar, meslek kuruluşları, sendika ve benzeri ) çalışmalarını destekler, katkıda bulunur, işbirliği ve ortak çalışmalar yapar, birlikte ulusal ve uluslararası projeler hazırlayıp gerçekleştirir.

7-) Sinema sanatı; film üretimi, projeleri, kısa film tekniğine yönelik olarak üyelerin çalışmalarına ortam hazırlar, yönlendirir. Seminer, atölye, panel, sempozyum, konferans ve benzeri eğitim çalışmalarını düzenler, film gösterileri, kısa film festivali ve sinema günleri düzenler, söyleşiler, gösteriler yapar, yayınlar çıkarır, benzer alanda uğraş veren diğer kişi ve kurumlarla ortak projeler üretir ve etkinliklere katılır.

8- ) Derneğe gelir sağlayıcı profesyonel fotoğraf, sinema, belgesel çekimi ve baskı işleri yapar, bu amaçla stüdyo ve laboratuvarlar kurar ve/ veya kiralar, gerekli ekipmanları satın alır, kiralar. Bunlarla ilgili ticari kuruluşlar kurar, işletir.

9-) Federasyon kurucusu olabilir, mevcut federasyonlara katılabilir veya üye olabilir, üyelikten ayrılabilir, üyesi olduğu federasyonun çalışmalarına katılabilir ve federasyon üyeliğinden doğan maddi ve manevi yükümlülükleri yerine getirir.

10-) Ulusal ve uluslararası benzer amaçlı kuruluşlarla ortak etkinlikler düzenler, proje çalışmaları yapar. Bu kuruluşlardan amaçlarını gerçekleştirmek için destek alır.

11-) Ülkenin kültürel varlıkları ile sanatsal ve sosyal konulardaki değerlerinin korunması ve geliştirilmesi amacıyla konusu ile ilgili alanlarda dernek, federasyon, vakıf, sendika ve benzeri kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışmalar yapar, platformlar kurar ve /veya kurulmuş olan platformlara katılır.

ÜYELİK İŞLEMLERİ

Çalıştığı alan, yaptığı işler ya da hedefleri dernekle örtüşen kişiler olarak Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği’ne üye olmak isterseniz; öncelikle derneğin tüzüğünde yer alan koşulların gerekliliklerini yerine getiriyor olmalısınız. Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği asil üyelik şartlarını tüzüğünün 4. maddenin 1.fıkrasında şu şekilde sıralamaktadır:

18 yaşını doldurmuş, medeni haklardan yararlanma hakkına sahip ve tüzük hükümlerini kabul eden kişiler, aşağıdaki koşullardan en az birini  taşıması halinde, üye başvuru belgesini doldurarak dernek üyesi olmak için başvurabilir.

1-) Fotoğraf ile üye olmak için; üye olmak isteyen kişiler bir konu bütünlüğü taşımak kaydıyla 10 (on ) adet en az 20×30 cm ebadında fotoğraf ile üyelik için başvuruda bulunabilirler.

2-) Kısa film ile üye olmak için 2 (iki) adet film ile başvuruda bulunabilirler. Başvurularda filmlerden en az bir tanesinde yönetmen diğerinde görüntü yönetmeni, kameraman veya kurgucu olarak görev almış olması şarttır. Aynı filmle en fazla 2 (iki) kişi üyelik başvurusu yapabilir.

3-) Bilim, sanat, kültür yaşamına fotoğraf ve sinema alanındaki eserleriyle, yayınlarıyla ve çalışmalarıyla katkıda bulunmuş kişiler.

Üyelik İçin Başvuru:

1-) Üyelik için aranan şartları taşıyan kişiler; derneğe yazılı olarak üyelik başvurusunda bulunurlar. Yönetim kurulu, 30 (otuz) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlar ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvuruda bulunup, üyelik için aranan şartları yerine getiremediği yönetim kurulunca belirlenen kişiler istenen şartları sağlayarak, tekrar başvuruda bulunabilirler.

2-) Başvurusu kabul edilen kişi; bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Kişi; kabul kararının kendisine bildirilmesinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde üyelik giriş bedeli (yıllık üyelik aidatının 2/3- üçte iki oranında) ve 1 yıllık üyelik aidatını peşin yatırmak zorundadır.

Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği’ne onursal üye olarak katılmak isterseniz; dernek tüzüğünün 4.maddesinin onursal üyelikle ilgili kısmını dikkatli okumalısınız:

a) Bilim, sanat, kültür yaşamına fotoğraf veya sinema eserleriyle ve yayınlarıyla, çalışmalarıyla katkıda bulunmuş yada dernek üyeliğinde yirmi yılını doldurmuş kişilerin önceden yazılı onayları alınarak  onursal üye seçilmesi için olağan genel kurula  katılan üyelerin 1/ 10’u (onda biri) tarafından divana yazılı olarak teklifte bulunarak önerge verilir.

b) Divan, bu teklifleri görüşmeye açar, oylama sonucunda toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile Onursal Üyelik verilir.

c) Daha önce onursal üyeliği olan kişilerin onursal üyelikleri ise, genel kurulda aynı oy 2/3 (üçte iki) çokluğu ile alınacak karar ile kaldırılabilir.

d) Onursal üyeler dernek organlarına üyelik için aday olamazlar ve üye ödentisi vermek zorunlulukları yoktur. Onursal üyeler isterlerse genel kurula katılabilirler. Ancak, oy hakları yoktur ve dernek organlarına seçilemezler.

e) Onursal üyeler tüzük hükümlerine uymak zorundadırlar.

f) Genel kurulda onursal üyelik verilen kişiye bu karar iki hafta içinde yazı ile duyurulur.

 ANKARA FOTOĞRAF SANATÇILARI DERNEĞİ ÜYELİK AİDATI ve GİRİŞ ÖDENTİSİ

Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği tüzüğünün 19.maddesinde derneğin üyelik aidatı ve giriş ödentisi ile ilgili kuralları aşağıdaki gibi sıralamıştır:

a-) Dernek aidatı ve giriş ödentisini belirlemek yetkisi genel kurula aittir. Dernek kurucu üyeleri yıllık 565 aidat ödemekten muaftır.

b-) Genel kurul toplantısında, katılan 5 (beş) üyenin yazılı önerisi ile yıllık aidatın  ve üyeliğe giriş ödentisinin artırılması ve/veya azaltması için teklif verilebilir.

c-) Bu teklifte önerilen miktar açıkça belirtilir.

d-) Teklif gündemde yer almasa bile görüşmeye açılarak açık oylama usulüyle genel kurul toplantısına katılanların salt çoğunluğuyla karara bağlanır.

e-) Aidat ve üyelik giriş ödentisi hakkında yeni teklif yapılmaz ise en son karara bağlanan miktar geçerliliğini korur.

YAZIYI PAYLAŞ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir